Ân Thi

Ân Thi

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Cô Huệ (Hồng Phúc)

Phố Đìa - Đặng Lễ, Ân Thi

0975.621.389.

QT Trung Tâm (Cô Lan)

Nguyễn Trung Ngạn, Tt Ân Thi.

0985.021.971

CT Vân Sơn

Tt Ân Thi, Ân Thi

0221 3837 017

QT Chú Đại

Chợ Trúc, Xuân Trúc, Ân Thi

0168.515.3540

QT Đào Thị Quy

Phần Dương, Đào Dương, Ân Thi

0975.656.536

QT Luân Nguyệt

Chợ Thi - Hồng Quang, Ân Thi

0974.080.846

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- CT: Cửa Tiệm

1800 1799