Càng Long

Càng Long

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Đại Lý TT HUỲNH NHƯ

Nguyệt Lãng A - Bình Phú, Càng Long

0939606366

Đại Lý TT ĐỖ LÊN

Ấp Lưu 4 - Huyền Hội, Càng Long

02943552086

QT THẢO VÂN

Khóm 1 - TT Càng Long, Càng Long

01683911206

Đại Lý TT THANH TRỌN

Ấp Chợ - Tân An, Càng Long

0914255228

Đại Lý TT ANH HIỆP

Ấp Chợ - Phương Thạnh, Càng Long

01213964535.

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc

1800 1799