Cát Bà

Cát Bà

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Nhơn

Tổ 14 Khu 3 Chợ Cát Bà

0313508002

TH Thúy Hiền

Số 1 Tổ 14 Chợ Cát Bà

01687820686

HT 88

Đường 1/4 Chợ Cát Bà

0983129069

MP Hưong Kiên

Số 7 Tổ 7 Cát Bà

031388884

Dung khoa Mini Mark

46 Hà Sen

0313888000

HT 127 Hà

Ht 127 Hà Sen - Cô Tươi

0313888689

QT Minh Tâm

Cồng Trường Cấp 3 Cát Bà

0313887132

TH -Cô Dung

Thị Trấn Cát Hải

0313886415

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799