Châu Đốc

Châu Đốc

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

MP Phước Hưng

25B - Chợ Sắt - Phường A - TP . Châu Đốc

0763.867.226

NT Kim Long

280 Thủ Khoa Nghĩa - Phường A

0763.865.499

MP Tái Ký

38 Bạch Đằng - Phường A -  TP . Châu Đốc

909433343

NT Hồng Vân

4 Nguyễn Văn Thoại - Phường A

0913.642.514

NT Hưng Long

84,Đống Đa  - Phường A

0949.299.237

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799