Châu Phú

Châu Phú

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

MP Khanh Cúc

Chợ Cái Dầu -  Cái Dầu - Châu Phú

0763.688.637

NT Tân Tân

QL 91 Cái Dầu -  Châu Phú.

0763.688.378

NT Trung Việt

QL 91 Cái Dầu -  Châu Phú

0763.688.409

NT Thu Trâm

Chợ Cây Dương - Bình Mỹ - Châu Phú

01632139051

NT Quốc Việt

Chợ Cây Dương - Bình Mỹ -  Châu Phú

0763.687.025

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799