Châu Thành

Châu Thành

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thanh Bình

3 Ấp An Ninh,Bình An,Châu Thành Kiên Giang

02973,837,220

NT Châu Thành

Chợ Minh Lương, Châu Thành Kiên Giang

02973,836178

NT Phương Linh

Chợ Minh Lương, Châu Thành Kiên Giang

02973,662662

NT Kiều Xuân

Chợ Minh Lương, Châu Thành Kiên Giang

02973,836089

NT Bửu Minh

493/16 Vĩnh Thành A,Vĩnh Hòa Hiệp,Châu Thành Kiên Giang

02973,837,019

MP Ngầu Hương

Chợ Minh Lương, Châu Thành Kiên Giang

02793,836473

*Chú thích:
- MP: Mỹ Phẩm
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799