Châu Thành A

Châu Thành A

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Hồng Hải

Ấp Thị Tứ - TT Một Ngàn -Châu Thành A,

07113 946 127

NT Hoàng Đạt 2

Ấp Thị Tứ - TT Một Ngàn -Châu Thành A

0917 557 598

NT Bắc Nam Sanh

TT Bảy Ngàn  -Châu Thành A

0907 062529

SHOP Bình Dân

Quốc Lộ 61-TT Cái Tắc -Châu Thành A

0918 755722

NT Vạn Thọ Đường

81Chợ Rạch Gòi -Châu Thành A

07113 849260

NT Châu Thanh Đạm

Lô A4 TT Cái Tắc -Châu Thành A

07113 84820

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799