Chợ Mới

Chợ Mới

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT  Đại Nguyên Đường

Chợ Mới

0763.883.114

TH Tuyết Nga

9, Phạm Hồng Thái, Chợ Mới

01646696541

NT Vạn Tế Đường II

Chợ Mỹ Luông, Mỹ Luông

0763.885653

MP Phượng Linh

Chợ Mỹ Luông, Mỹ Luông

0763885805

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799