Đại lý Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi: gồm 13 huyện 1 Thành Phố

1. TP. Quảng Ngãi

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT THANH BÌNH

213-215 Nguyễn Ngiêm

0553.819.937

NT DŨNG LOAN

Lê Trung Đình

0553.825.669

NT THUỘC ĐƯỜNG

394 Quang Trung

0553.823.990

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

2.H.Đức Phổ

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT TÂM THÀNH

Sa Huỳnh- Đức Phổ

0553.860.403

NT TUYẾT SƯƠNG

TT Đức Phổ

0553.859.209

NT TUYẾT NHUNG

TT Đức Phổ

0553.506.036

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

3.H.Mộ Đức

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT NGUYÊN HOA

Thạch Trụ- Mộ Đức

 

NT ANH HƯƠNG

TT Đồng Cát

0553.857.566

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

4. H.Bình Sơn

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT BA ĐỊNH

TT Châu Ổ- Bình Sơn

 

NT PHƯƠNG NGUYỆT

TT Châu ổ- Bình Sơn

 

NT DUY DŨNG

Chợ Nước Nặn

0553.852.236

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

5. H. Tịnh Sơn

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT XUÂN HÒA

Chợ Tịnh Châu

0556.279.206

NT NGỌC DŨNG

TT Sơn Tịnh

 

NT PHƯƠNG THẢO

Chợ Tịnh Khê

 

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

6. H.Tư Nghĩa

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT KIM HƯNG

TT Sông Vệ- Tư Nghĩa

0553.848.494

NT THÙY CÔI

Chợ Nghĩa Phú-Tư Nghãi

0553.846.979

NT YẾN

Nghĩa An- Tư Nghiã

0553.849.780

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc.

 

 

 

 

 

7.H.Nghĩa Hành

 

 

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT HỒNG NAM

TT Chợ Chùa

0553.960.089

NT TÂM

TT Chợ Chùa- Nghĩa Hành

0553.816.901

NT HỒNG LOAN

Chợ Đại An- Hành Thuận

0553.861.115

* Chú thích: NT viết tắt của Nhà Thuốc

 

 

1800 1799