Dương Kinh - Đồ Sơn

Dương Kinh - Đồ Sơn

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Thinh

356 Mạc Đăng Doanh, Dương kinh

0936947202

HT Kiến Dương

Chợ Hương, Dương kinh

0313981393

HT Kiến Dương

Chợ Hải Thành, Dương kinh

09832910098

HT Đồng Mai

Tân Thành - Chợ Quý Kim -Đồ Sơn

0904065068

NT Huyền Quang

88 Lý Thái Tông – Đồ Sơn

01629418639

NT Cô Hương

S 1 Sơn Hi –D Sơn

01636287659

*Chú thích:
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799