Gia Lộc

Gia Lộc

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Chị Lương

Chợ Buộm,Yết Kiêu,Gia Lộc

03203711065

QT 02

Nguyễn Chế Nghĩa,Tt Gia Lộc

0989632799

QT Chị Cúc

Khu Xuất Khẩu,Tt Gia Lộc

0975754730

QT 26 Chị Nết

Toàn Thắng ,Gia Lộc

0985041583

QT Chi Hạnh

Trạm Bóng Gia Lộc

01263300777

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc

1800 1799