Kiến Thụy

Kiến Thụy

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

Qt Thúy

63 Thọ Xuân, Thị Trấn Đối

0313881843

Qt Cô Bọc

69 Thọ Xuân, Thị Trấn Đối

0313812419

Qt Quỳnh Anh

39 Thọ Xuân, Thị Trấn Đối

0313881641

Qt Bảo Hân

Du Lễ, Kiến Thụy

0313881528

Ht Cô Sinh

Tú Sơn, Kiến Thụy

0313560198

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc

1800 1799