Kim Động

Kim Động

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Tâm Đức

Tt Lương Bằng, Kim Động

0973.513.866

QT Số 10

Tt Lương Bằng, Kim Động

03213.504.405

TH Dũng Hằng

Chợ Trương Xá, Toàn Thắng, Kim Động

0912.561.709

QT Thùy Trâm

Thọ Quang, Thọ Vinh, Kim Động

03213.681.168

QT Lương Y

Tiên Cầu, Hiệp Cường, Kim Động

0902.500.282

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- TH: Tạp Hóa

1800 1799