Mỹ Hào

Mỹ Hào

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Thâu

Lỗ Xá-Nhân Hòa 1

696952599

TH Tuấn Vũ

Nguyễn Xá-Nhân Hòa

0963421562

QT Nhất Vinh

Bao Bì- Phố Nối

0914274456

QT Số 2

72 Tt Bần - Yên Nhân

0974255171

TH Mạnh Phi

Phố Thứa-Dị Sử

0918389985

QT Linh Giang

Phố Thứa-Dị Sử

0977378857

QT Nhân Hưng

Phố Thứa-Dị Sử

0912960168

QT Việt Trang

Phố Thứa- Phùng Chí Kiên

0974584054

QT Trung Việt

Thịnh Vạn -Minh Đức

01682987820

QT Số 2 (Thắng)

Đường 198-Phùng Chí Kiên

0977317396

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- TH: Tạp Hóa

1800 1799