Phủ Cừ

Phủ Cừ

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Hùng Lan

Ngã Tư Phố Cao, Phù Cừ

03213854034

QT Tuấn Anh

Ngã 5 Đình Cao, Đình Cao, Phù Cừ

0979.016.892

QT Số 7 Bùi Hoàn

Ngã 5 Đình Cao, Đình Cao, Phù Cừ.

01634.567.756

TH Cô Chuyên

Tam Đa, Tam Đa, Phù Cừ

0985.078.053

QT Thanh Thủy

Hoàng Cầu, Tiên Tiến, Phù Cừ

0984.493.957

QT Hưng Thủy

Ngã 4 Phố Cao, Tt Trần Cao, Phù Cừ

0972.381.304

TH Hiền Châm

Ngã 4 Phố Cao, Tt Trần Cao, Phù Cừ

0983.854.143

QT Quyết Thắng

Ngã 4 Phố Cao, Tt Trần Cao, Phù Cừ

0982.879.775

TH Linh Xuyến

Cổng Chợ Phố Cao, Tt Trần Cao, Phù Cừ

0944.591.692

QT Anh Xuyên

Quang Xá, Quang Hưng, Phù Cừ

03213.854.119

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- TH: Tạp Hóa

1800 1799