Phước Long

Phước Long

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Hai Thắng

Chợ Chủ Chí, Xã Phước Long,PL

07813867113

QT Phước Vũ

ấp Phước Thành, Phó Sinh, Phước Long, Bạc Liêu

07813.866.713

Đại Lý số 17-Chí Hùng

125 ấp Phước Thành, xã Phước Long, H Phước Long, Bạc Liêu

0918.351.850

Mỹ Phẩm Thu Hồng

ấp nội ô, TT Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

01244.381.789

Cô Ken

ấp nội ô, TT Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

0916864381

QT Dương Chiêu

118B ấp Nội Ô, TT Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu

07813.864.027

QT Hoàng Tuấn

303A ấp Long Thành, H Phước Long, Bạc Liêu

0918.987.780

NT Phước Tài

Ấp Nội Ô TT Phước Long,H Phước Long, BL

07813864028

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799