Thanh Miện

Thanh Miện

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Số 10 Nguyễn Thị Lý

Số 10 Nguyễn Thị Lý, Chợ Thanh Giang,Thanh Miện

0968710615

TH Văn Bộ

Phù Tải 2,Thanh Giang,Thanh Miện

01667123686

TH Hoa Duyên

Hòa Bình, Cao Thắng, Thanh Miện

01693588299

TH Đỗ Thị Huế

Tt Thanh Miện,Hải Dương

03203736850

QT Vân Oanh

155 Nguyễn Lương Bằng, Thanh Miện

03203734098

QT Uyên Hương

Chợ Neo,Thanh Miện

0987130364

QT Yến Trường

Cầu Neo, Thanh Miện

01692670524

TH Nguyễn Thị Hoa

Tt Thanh Miện,Hải Dương

0904170013

QT Số 4 Chú Trưởng

Đông Na, Hồng Quang, Thanh Miện

01673549169

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- TH: Tạp Hóa

1800 1799