Thoại Sơn

Thoại Sơn

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Khôn Hòa

Nguyễn Huệ, Núi Sập

0913194691

NT Ngọc Điệp

346/17, Chợ Óc Eo,Óc Eo

01668818833

NT Hoàng Kim

520/17,Chợ Óc Eo,Óc Eo

0984124789

MP Lan

KDC Bắc Sơn,Núi Sập

0925956752

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799