Văn Lâm

Văn Lâm

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Số 6: Văn Ổ - Đại Đồng.

Số 6: Văn Ổ - Đại Đồng

0977.999.735

TH Hương Viên

Chợ Đậu - Lạc Đạo

0945.060.688

QT Bạch Mai

Chợ Đậu - Lạc Đạo

01229.291.925

QT Dũng Hậu

Chợ Đường Cái

Chợ Đường Cái,

ST Hưng Thi

Chợ Như Quỳnh

0976.688.355

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- TH: Tạp Hóa

1800 1799