Vĩnh Lợi

Vĩnh Lợi

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Cẩm Tấn

Chợ Cái Dầy,,TT Châu Hưng,VL ,Nguyễn T Mỹ Hằng

07813831535

Út Huệ

Chợ Cái Dầy ,TT Châu Hưng , H Vĩnh Lợi , Bạc Liêu ,Cô Huệ

0987762443

*Chú thích:
- NT: Nhà Thuốc

1800 1799