Tên cửa hàng Địa chỉ Huyện Tỉnh Quầy Thuốc Tâm Khang Thôn Nà Hoan, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc kan Huyện Bạch Thông BẮC CẠN Quầy Thuốc Vũ Sinh Đội 2, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông BẮC CẠN Quầy Thuốc Triệu Phương Ly Km 16,…

Tên cửa hàng Địa chỉ Huyện Tỉnh
Quầy Thuốc Tâm Khang Thôn Nà Hoan, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc kan Huyện Bạch Thông BẮC CẠN
Quầy Thuốc Vũ Sinh Đội 2, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông BẮC CẠN
Quầy Thuốc Triệu Phương Ly Km 16, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông BẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 10 Nà Thoi, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông BẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 10 Phố Chính, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông BẮC CẠN
Quầy Thuốc Ngọc Xuyên Phố Nà Hái, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông BẮC CẠN
Quầy Thuốc số 12 Phố Ngã 3, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông BẮC CẠN
Nhà Thuốc Bắc Hòa Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông BẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 16 Thôn Nà Hái, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông BẮC CẠN
Quầy Thuốc Số 11 Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông BẮC CẠN
Quầy Thuốc Lâm Khôi Xã Quân Bình, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Huyện Bạch Thông BẮC CẠN