Đông Hải

Đông Hải

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

NT Phòng Khám tư Nhân

Ấp Bờ Cảng,Xã Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu

0919727459

NT Thiện Phước

Chợ Kinh 4, Xã Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu

 

NT Đông Hải

ấp 2, TT Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu

0913577525

*Chú thích:
- QT: Quầy Thuốc
- HT: Hiệu Thuốc
- NT: Nhà Thuốc
- MP: Mỹ Phẩm
- TH: Tạp Hóa

1800 1799